Česky English
O asociacích

Česká arteterapeutická asociace

Arteterapie v České republice

Definice oboru

Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Někdy bývá přiřazována k psychoterapii a jejím jednotlivým směrům, jindy je pojímána jako svébytný obor. Obvykle se rozlišují dva základní proudy, a to terapie uměním, v níž se klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné a artpsychoterapie, kde výtvory a prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány. 

Historie arteterapie 

Předstupněm ve vývoji arteterapie jako profese bylo zkoumání výtvarné produkce duševně nemocných, zaměřené původně spíše k upřesnění diagnózy. Jako terapeutická metoda se arteterapie začala cíleně využívat ve 30. až 40. letech dvacátého století v návaznosti na rozvoj psychoanalýzy a dalších psychoterapeutických směrů. Průkopníky arteterapie byli většinou výtvarníci, kteří prošli psychoterapií a hledali možnosti propojení výtvarného působení s psychoterapeutickými postupy a jejich uplatnění v léčbě (např. M. Naumburgová, C. Lewis, E. Kramerová a další). 

U nás se arteterapie využívala od 50. let v různých léčebných a psychoterapeutických zařízeních jako součást psychoterapie. V 70. letech vznikla na půdě Psychoterapeutické společnosti ČLS J.E. Purkyně arteterapeutická sekce, založená a vedená PhDr. D. Kocábovou. Sdružovali se v ní zájemci o danou problematiku z různorodých oborů a byly pořádány speciální semináře a dílny. V průběhu 80. let narůstala popularita arteterapie zvláště mezi studenty a absolventy speciální pedagogiky, neboť arteterapie byla začleněna do plánů výuky a počátkem 90. let zásluhou PhDr. M. Kyzoura bylo na Jihočeské univerzitě otevřeno bakalářské studium arteterapie. V roce 1994 vznikla Česká arteterapeutická asociace, jako samostatné občanské sdružení, otevřené všem zájemcům o arteterapii, které postupně usiluje o přeměnu na organizaci profesní. 

Současnost

Arteterapie u nás dosud nemá jasně vyhraněný profesní statut, zřetelné vymezení ani pravidla. V rolích arteterapeutů působí absolventi široké škály oborů - speciální a výtvarní pedagogové, výtvarníci, psychologové, lékaři, střední zdravotnický personál. Je možné ji studovat na Jihočeské univerzitě formou zmíněného bakalářského studia, je součástí výuky na fakultách pedagogických, ale i některých filozofických a lékařských. Pokud jde o postgraduální studium, ČAA uspořádala v r. 1998 pětiletý sebezkušenostní komunitní výcvik a nadále garantuje krátkodobé i déletrvající kursy a dílny, zaměřené na seznámení s arteterapeutickými technikami.

V roce 2003 převzal organizaci 5letého výcviku Institut pro výcvik v arteterapii ve spoupráci s o.s. SUR a v říjnu 2009 započal 3. ucelený výcvik tohoto typu. 

V roce 2003 založil M. Huptych dvouletý systematický arteterapeutický kurz (252 hodin) akreditovaný MŠMT a nyní otvírá sedmý a osmý běh. Tento kurz rozsahem odpovídá bakalářskému studiu. Od roku 2003 nabízí Dipl.KT B.Albrich výcvik ve skupinové arteterapii (230 hodin).

Od roku 2001 vydává ČAA odborný časopis Arteterapie (nyní vychází 3x do roka) a spolupracuje zároveň s dalšími společnostmi pro expresivní terapie - muzikoterapeutickou, dramatarapeutickou a taneční.

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz