Česky English
O asociacích

TANTER® – Asociace tanečně pohybové terapie ČR

Tanečně-pohybová terapie

Tanečně pohybová terapie je definována jako psychoterapeutické použití tance a pohybu v procesu, který posiluje emoční, kognitivní, sociální a fyzickou integraci jedince. Jedná se o psychoterapeutický přístup, ve kterém je přednostním prostředkem pro dosahování změny pohyb / tanec. Patří jednak mezi psychoterapeutické přístupy orientované na tělo (body-oriented psychotherapies), jednak mezi umělecké kreativní terapie (creative arts therapies). Tanečně pohybová terapie je založena na neustálé reciproční interakci těla a mysli, přičemž tanec a pohyb jsou komunikačním kanálem, který reflektuje osobnost. Změny na pohybové úrovni způsobují změny v duševním prožívání a v mysli.

Specifika taneční a pohybové terapie Tanečně pohybová terapie je převážně nedirektivní (ale v různé míře strukturovaná), nechává aktivitu na klientovi a odpovídá na ni opět pohybem. Cílem není zdokonalování formy pohybu, ale objevování nových způsobů bytí, cítění a odhalování emocí, jež nemohou být plně vyjádřeny verbálně. Pracuje na odstranění patologických stereotypů, bloků v chování či pohybu a na rozšíření pohybového repertoáru jedince. Podporuje psychomotorický vývoj na základě znalosti vývojových stádií. K diagnostice i terapii používá analýzu pohybu. Jedním z hlavních aspektů procesu v tanečně pohybové terapii je převádění nevědomých obsahů do vědomí.
Tanečně pohybová terapie má své teoretické zázemí, principy a metody, její účinnost dokládá dnes již řada výzkumů, disponuje tedy evidence-based practice. Ačkoliv se primárně vyvíjela v oblasti péče o duševní zdraví, má své významné aplikace též v oblasti výchovy a vzdělávání, stejně jako v oblasti sociální.

TANTER® – Asociace tanečně pohybové terapie ČRTANTER – Asociace tanečně pohybové terapie ČR je nezisková organizace, která byla založena v roce 2002 absolventy prvního výcviku v tanečně pohybové terapii v České republice, pořádaného v letech 1997 – 1999 pod záštitou ADTA (American Dance Therapy Association). TANTER je řádným členem Evropské asociace taneční pohybové terapie.

Poslání a cíle asociace Posláním TANTER je pečovat o odpovídající úroveň oboru tanečně pohybová terapie a odbornou způsobilost a profesionalitu tanečně pohybových terapeutů v České republice.

K naplnění tohoto poslání si stanovuje následující cíle: sdružuje tanečně pohybové terapeuty a zájemce o obor a jeho rozvoj
 podporuje rozvoj tanečně pohybové terapie jako profese, usiluje v součinnosti se zákonodárnými orgány ČR o legislativní ukotvení oboru ve všech rezortech působnosti
 jedná v zájmu profese a svých členů s institucemi v ČR i v zahraničí
 spolupracuje s jinými sdruženími podobného charakteru a úrovně u nás i v zahraničí, může vstupovat do mezinárodních odborných organizací
 uzavírá partnerství s organizacemi podobného či příbuzného zaměření za účelem vzájemné spolupráce a podpory
 podporuje vzdělávání a odborný růst tanečních terapeutů a zájemců o obor (pořádáním odborných seminářů, konferencí, atd.)
 vytváří, zveřejňuje, dbá na dodržování a aktualizuje Standardy TANTER pro vzdělávání a praxi TPT tak, aby byly v souladu s evropskými a světovými standardy jak je reprezentují uznávané odborné celky a přední odborníci v zahraničí
 vytváří, zveřejňuje, dbá na dodržování a aktualizuje standardy etické praxe (tzv. Etický kodex TANTER)
 přispívá k ochraně veřejnosti před nekvalifikovaným výkonem profese a klamavou reklamou
 informuje odborníky příbuzných oborů i laickou veřejnost o oboru tanečně pohybová terapie za účelem zvýšení všeobecného povědomí o oboru ve všech oblastech uplatnění (zdravotnictví, výchova a vzdělávání, sociální oblast)
 registruje a zveřejňuje registr členů profesionálů TANTER, včetně úrovně odborné kvalifikace (úrovně registrace)
 zaujímá vědecká a odborná stanoviska v oboru tanečně pohybová terapie
 podporuje vypracovávání odborných materiálů o tanečně pohybové terapii, nabízí odbornou konzultační činnost při vypracovávání diplomových a jiných prací
 působí na území ČR v resortech: sociálních služeb, zdravotnictví, výchova a vzdělávání (a v občanském sektoru?)
 garantuje vzdělávací aktivity v oblasti tanečně pohybové terapie z hlediska obsahu a kvality, garantuje supervizi pro oblast tanečně pohybové terapie

ČlenstvíČeská asociace taneční pohybové terapie sdružuje profesionály a frekventanty výcviků v tanečně pohybové terapii, jakožto i další jedince, instituce, školy či organizace, které se o tento obor zajímají a podporují cíle sdružení. Členem přidruženým se může stát každý, kdo sympatizuje s TANTER, odevzdá vyplněnou přihlášku a zaplatí roční příspěvek. Absolventi výcviku nebo jeho ekvivalentu se mohou stát po splnění požadavků profesní registrace členy profesionály.

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz