Česky English
O asociacích

TANTER® – Asociace tanečně pohybové terapie ČR

Tanečně-pohybová terapie

Tanečně pohybová terapie je definována jako psychoterapeutické použití tance a pohybu v procesu, který posiluje emoční, kognitivní, sociální a fyzickou integraci jedince. Jedná se o psychoterapeutický přístup, ve kterém je přednostním prostředkem pro dosahování změny pohyb / tanec. Patří jednak mezi psychoterapeutické přístupy orientované na tělo (body-oriented psychotherapies), jednak mezi umělecké kreativní terapie (creative arts therapies). Tanečně pohybová terapie je založena na neustálé reciproční interakci těla a mysli, přičemž tanec a pohyb jsou komunikačním kanálem, který reflektuje osobnost. Změny na pohybové úrovni způsobují změny v duševním prožívání a v mysli.

Specifika taneční a pohybové terapie Tanečně pohybová terapie je převážně nedirektivní (ale v různé míře strukturovaná), nechává aktivitu na klientovi a odpovídá na ni opět pohybem. Cílem není zdokonalování formy pohybu, ale objevování nových způsobů bytí, cítění a odhalování emocí, jež nemohou být plně vyjádřeny verbálně. Pracuje na odstranění patologických stereotypů, bloků v chování či pohybu a na rozšíření pohybového repertoáru jedince. Podporuje psychomotorický vývoj na základě znalosti vývojových stádií. K diagnostice i terapii používá analýzu pohybu. Jedním z hlavních aspektů procesu v tanečně pohybové terapii je převádění nevědomých obsahů do vědomí.
Tanečně pohybová terapie má své teoretické zázemí, principy a metody, její účinnost dokládá dnes již řada výzkumů, disponuje tedy evidence-based practice. Ačkoliv se primárně vyvíjela v oblasti péče o duševní zdraví, má své významné aplikace též v oblasti výchovy a vzdělávání, stejně jako v oblasti sociální.

TANTER® – Asociace tanečně pohybové terapie ČRTANTER – Asociace tanečně pohybové terapie ČR je nezisková organizace, která byla založena v roce 2002 absolventy prvního výcviku v tanečně pohybové terapii v České republice, pořádaného v letech 1997 – 1999 pod záštitou ADTA (American Dance Therapy Association). TANTER je řádným členem Evropské asociace taneční pohybové terapie.

Poslání a cíle asociace Posláním TANTER je pečovat o odpovídající úroveň oboru tanečně pohybová terapie a odbornou způsobilost a profesionalitu tanečně pohybových terapeutů v České republice.

K naplnění tohoto poslání si stanovuje následující cíle: sdružuje tanečně pohybové terapeuty a zájemce o obor a jeho rozvoj
 podporuje rozvoj tanečně pohybové terapie jako profese, usiluje v součinnosti se zákonodárnými orgány ČR o legislativní ukotvení oboru ve všech rezortech působnosti
 jedná v zájmu profese a svých členů s institucemi v ČR i v zahraničí
 spolupracuje s jinými sdruženími podobného charakteru a úrovně u nás i v zahraničí, může vstupovat do mezinárodních odborných organizací
 uzavírá partnerství s organizacemi podobného či příbuzného zaměření za účelem vzájemné spolupráce a podpory
 podporuje vzdělávání a odborný růst tanečních terapeutů a zájemců o obor (pořádáním odborných seminářů, konferencí, atd.)
 vytváří, zveřejňuje, dbá na dodržování a aktualizuje Standardy TANTER pro vzdělávání a praxi TPT tak, aby byly v souladu s evropskými a světovými standardy jak je reprezentují uznávané odborné celky a přední odborníci v zahraničí
 vytváří, zveřejňuje, dbá na dodržování a aktualizuje standardy etické praxe (tzv. Etický kodex TANTER)
 přispívá k ochraně veřejnosti před nekvalifikovaným výkonem profese a klamavou reklamou
 informuje odborníky příbuzných oborů i laickou veřejnost o oboru tanečně pohybová terapie za účelem zvýšení všeobecného povědomí o oboru ve všech oblastech uplatnění (zdravotnictví, výchova a vzdělávání, sociální oblast)
 registruje a zveřejňuje registr členů profesionálů TANTER, včetně úrovně odborné kvalifikace (úrovně registrace)
 zaujímá vědecká a odborná stanoviska v oboru tanečně pohybová terapie
 podporuje vypracovávání odborných materiálů o tanečně pohybové terapii, nabízí odbornou konzultační činnost při vypracovávání diplomových a jiných prací
 působí na území ČR v resortech: sociálních služeb, zdravotnictví, výchova a vzdělávání (a v občanském sektoru?)
 garantuje vzdělávací aktivity v oblasti tanečně pohybové terapie z hlediska obsahu a kvality, garantuje supervizi pro oblast tanečně pohybové terapie

ČlenstvíČeská asociace taneční pohybové terapie sdružuje profesionály a frekventanty výcviků v tanečně pohybové terapii, jakožto i další jedince, instituce, školy či organizace, které se o tento obor zajímají a podporují cíle sdružení. Členem přidruženým se může stát každý, kdo sympatizuje s TANTER, odevzdá vyplněnou přihlášku a zaplatí roční příspěvek. Absolventi výcviku nebo jeho ekvivalentu se mohou stát po splnění požadavků profesní registrace členy profesionály.

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz