Česky English

Lenka Fisherová - Drama Therapy workshop

Změna a stálost

Lenka Fisherová

dramaterapeutický workshop

Jak se říká "změna je život" nebo také "život je změna". V životě je však také mnoho zastavení  a tyto okamžiky pro nás mohou být stejně významné a nosné jako období přerodu a chvíle proměn.

Tato zážitková dílna je pozváním do prostoru mezi "proměnou" a "stálostí".  Jejím cílem je umožnit účastníkům pohrát si s pojmy změny a trvalosti, s jejich představou i prožitkem.

V dílně se potkávají principy divadelní, terapeutické i edukační. Její inspirací a širším základem je doktorský výzkum, který je ještě v procesu vlastního vývoje a jehož tématem je "Hranice mezi dramaterapií a drama ve výchově v praxi". V rámci tohoto bádání se ukázala být významná mimojiné právě také perspektiva "změny a stálosti". Tyto pojmy se zdají být velmi užitečné pro porozumění podstatě obou disciplin, jejich společnému poli působení i jejich odlišnostem a hranicím mezi nimi. 

Change and constancy

Lenka Fisherová

Dramatherapy workshop

People say that 'change is life' or even that 'life is change'. Life however also contains many periods whithout change and these periods can be just as significant and fruitful as times of growth and transformation.

This workshop is an invitation to visit the space between 'change' and 'constancy'. The aim is to let participants play with concepts and experiences of change and permanence.

The workshop will combine principles from theatre, therapy and education. It's inspiration comes from a Phd research  project (still in progress) entitled 'the Boundaries between Dramatherapy and Drama in Education in Practice.'  The concepts of 'change and constancy' have proved to be very useful in the effort to understand the essence of these two disciplines, the common space they share, and also the differences and the boundaries between them. 

Lenka Fisherová absolvovala dramaterapeutický výcvik pod vedením Sue Jennings a je jedním ze zakládajích členů Asociace dramaterapeutů České republiky. Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v současné době pracuje na dizertační práci nazvané "Hranice mezi dramaterapií a drama ve výchově v praxi".

Lenka je také zkušená divadelnice, herečka a lektorka divadelních workshopů. Již mnoho let působíve vzdělávacím divadle  The Bear Educational Theatre, kde hraje a vede workshopy pro studenty různých typů škol. Dále vyučovala na univerzitě a v rámci různých speciálně pedagogických institucí realizovala dramaterapeutické a dramavýchovné projekty především pro děti a dospělé s fyzickým a mentálním znevýhodněním, poruchami učení a chování apod.

Lenka Fisherová studied Dramatherapy under Sue Jennings and is one of the founding members of The Czech Dramatherapy Association. She has an MA in Psychology and Special Education from the Faculty of Education at Charles University in Prague. She is also currently working on her Phd thesis "Boundaries between dramatherapy and drama in education in practice."

Lenka is an experienced actress and drama workshop leader. She has worked for many years with The Bear Educational Theatre in Prague, performing and leading workshops for school students. She has further experience teaching at university as well as in special educational facilities. She has realized several dramatherapy projects, mostly for children and adults with physical and mental disabilities and learning difficulties.

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz